რაზეა დამოკიდებული საპროცენტო განაკვეთის ცვლილება და როგორი ტენდენციებია, მაგალითად, 2008 წლიდან?

რაზეა დამოკიდებული საპროცენტო განაკვეთის ცვლილება და როგორი ტენდენციებია, მაგალითად, 2008 წლიდან?

როგორც სასესხო პროდუქტებზე, ასევე დეპოზიტებზე, საპროცენტო განაკვეთის ცვლილება შეიძლება დამოკიდებული იყოს არაერთ ფაქტორზე. დაწყებული ჩვენი პირადი ფინანსური მდგომარეობით და სტაბილურობით, დამთავრებული რგიონალური თუ გლობალური მასშტაბის პროცესებით. მაგალითად, რაც უფრო სტაბილური და ფინანსურად მდგრადია ქვეყანა, მით უფრო დაბალ განაკვეთებში შეუძლიათ ბანკებს მოიზიდონ ფინანსური რესურსები და შესაბამისად, დაბალი საპროცენტო განაკვეთებით გასცენ სესხები.
რაც შეეხება ტენდენციებს 2008 წლიდან, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სიტუაცია მეტნაკლებად სტაბილურია და სასესხო პროდუქტებზე ფასების მნიშვნელოვანი მატება არ შეინიშნება.